Tuesday, August 09, 2005

Languages of the Southern Gateway

This entry is the seventh and last in a series of articles in the first annual Seven-Day Salita Blogathon. For more information, please see this entry.

The third book I bought from SIL was Languages of the Southern Gateway. It is basically a polyglot phrasebook intended for those going to western Mindanao and the Sulu Archipelago.

Since this book was first printed in 1979 and reprinted two times in the 1980's, I am not going to review it. Instead, I am just going to publish excerpts so you guys can get an idea on how the languages spoken in this area are like.

The languages are:

Tagalog - we all know this one.
Chabacano - the Philippine Creole Spanish spoken in Zamboanga, in particular.
Sinama (Samal) - A Sama-Bajaw language spoken in parts of Borneo and the Sulu Archipelago. This book focuses on the Siasi (Central) dialect.
Yakan - Another Sama-Bajaw language spoken mainly in Basilan province.
Tausug - A Southern Visayan language; genetically closer to Tagalog than any of the languages in this region but heavily influenced by them.

What I found particularly interesting in this book is that the apostrophe in Sinama has two uses. First, it represents the glottal stop. And second, it represents the "schwa" vowel (actually high back unrounded). It's easy to tell them apart, according to the book. If the apostrophe is between two vowels, then it's the glottal stop. if it's between two consonants, then it's the vowel. I wonder if there are any occasional disambuguities? For example, is there a word that consists of BOTH the glottal stop and this particular vowel consecutively?

Here are some examples of its use in Sinama. It makes clear the schwa vowel is /o/ in northern dialects so it offers that alternative for foreigners who cannot pronounce it.

b'ttong - stomach
d'nda - woman
d'ppa - fathom
l'lla - man
a'a - person
kello' - crooked
magka'at - ruined
ta'u - know

Eng: What place are you from? I live in Malaybalay, in Bukidnon.
Tag: Taga-saan kayo? Nakatira ako sa Malaybalay, Bukidnon.
Cha: De donde lugar tu? De Malaybalay, na Bukidnon.
Sin: Maingga lahatnu? Iya lahatku ma Malaybalay, Bukidnon.
Tau: Dayn diin kaw? In hula' ku ha Malaybalay, Bukidnon.
Yak: Antag lahatnun? Lahatkun la'i si Malaybalay si Bukidnon.

Eng: I do not understand.
Tag: Hindi ko nauunawaan.
Cha: Hende you ta entende.
Sin: Mbal aku makahati.
Tau: Di' aku makahati.
Yak: Ga'i tasabutku.

Eng: Open the door. Close the window.
Tag: Bukisan mo ang pinto. Isara mo ang bintana.
Cha: Abri el puerta. Cerra el ventana.
Sin: Ukabun lawang. Tambolun tandawan.
Tau: Ukaba in lawang. Tambula in tandawan.
Yak: Lukahun ko' gawangin. Dindingun tendewanin.

Eng: Have you just recently arrived? Yes, I came just yesterday from Zamboanga.
Tag: Bago ko lamang dumating? opo, kahapon lamang ako dumating galing sa Zamboanga.
Cha: Ahora lang ba tu ya llega? Si, ayer lang yo llega de Zamboanga.
Sin: Baha'u kat'kkanu? Aho', iyampa aku at'kka di'ilaw min Sambuangan.
Tau: Iyan pa kaw dimatung? Huun. Dimatung aku kahapun dayn ha Zamboanga.
Yak: Ba'ahu du tekkanun? Awe', d'ilew du tekkakun amban Sembuwangan.

Eng: Your child is beautiful. So healthy.
Tag: Maganda ang iyong anak. Malusog.
Cha: Bonito di tuyo anak. Bien gordo. (WHAT??)
Sin: Alingkat anaknu. Al'mmok isab.
Tau: Malingkat in anak mu. Matambuk tuud (this one means fat too)
Yak: Hap anaknun, lemmek.

Eng: May I borrow your pen for a moment?
Tag: Pahiramin nga ang ball pen ninyo sandali?
Cha: Puede yo presta tu bolpen un rato?
Sin: Makajari aku angindam bolpennu dai'dai'?
Tau: Makajari aku mamus sin bulpin mu hangkarai'?
Yak: Indamanun ku ko' bolpen.

Eng: She is upstairs but her mother is downstairs.
Tag: Siya ay nasa itaas, ang nanay niya ay nasa baba.
Cha: Talla le na arriba'y casa, pero su nana taqui abajo.
Sin: Wa'i iya mariyata', bo ina'na wa'i mareo'.
Tau: Yadtu siya ha taas ba sa' in ina' niya yaun ha baba'.
Yak: La'i iye diyata' luma', sa'inen tu'u diyawa'.

Eng: You're late; the ship has gone.
Tag: Huli na kayo! Umalis na ang bapor!
Cha: Atarasao ya tu; ya sale el barco.
Sin: Atrasaw kam. Wa'i na kappal.
Tau: Natarasaw kaw. Timulak na in kappal.
Yak: Tarasaw kew. Patulak ne kappalin.

Eng: Show me the way to the market.
Tag: Ituro mo sa akin ang daan patungo sa palengke.
Cha: EnseƱa conmigo el camino para na tiangue.
Sin: Panduin aku kono' lan tudu ni tabu'?
Tau: Haunu in dan pa tabu'?
Yak: Panoanun ku ko' lan hap tiyanggihin.

Eng: Where are you going? To the market. I am going to buy fish.
Tag: Saan po kayo pupunta? Sa palengke. Bibili ako ng isda.
Cha: Donde man tu anda? Na tiangue. Ay compra yo pescao.
Sin: Piinga ka ilu? Ni tabu' aku. Am'lli aku daing.
Tau: Pakain kaw? Pa tabu'. Mami aku ista'.
Yak: Tungan kew? Hap tiyanggi ku. Tiya'ku melli kenna.

Eng: You speak English well!
Tag: Mahusay kayo magsalita ng Inggles!
Cha: Ta conversa tu Ingles buenamente!
Sin: Ata'u toongan ka amisala Ingglis!
Tau: Matu'lid kaw magbissara bahasa Anggalis!
Yak: Ta'u kew teed magininglis!

4 comments:

Anonymous said...

Would you happen to have any books for sale regarding Chabacano (grammar, dictionary, etc.) and also Cebuano or Kampampangan?

Christopher Sundita said...

Chabacano - I know of none. There supposedly is a book available in Zamboanga.

Cebuano - check out http://www.zambalhouse.com

Kapampangan - e-mail Oregon-based Ernie Turla at eiturla@aol.com He wrote a Kapampangan dictionary.

--Chris

Rudy man said...

i have a copy of a chavacano-english-spanish dictionary. i've seen many here in zambo city.

Anonymous said...

Eng: Have you just recently arrived? Yes, I came just yesterday from Zamboanga.
Tag: Bago ko lamang dumating? opo, kahapon lamang ako dumating galing sa Zamboanga

Should it not be "bago ka lamang dumating"?